کتاب ستاره ی دنباله دار در سرزمین مومین

اثر تووه یانسون از انتشارات مرکز - مترجم: شاهده سعیدی-ادبیات کلاسیک

داستـان‌هـای مـومین‌تـرول که یانسـون نوشتـن آن‌هـا را در سال‌هـای جنگ جهـانی دوم آغاز کرد، در دنیـایی تخیلی و پر صلح و صفا اتفاق می‌افتند. این سرزمین تخیلی که مانند بسیاری از دنیاهای خیالی دیگر انعکاسی از دنیـای واقعـی خود ما و نشـان‌دهنده‌ی حسرت‌ها، رؤیاها و بیم‌ها و امیدهایمان است، با شخصیت‌های تخیلی و گوناگونش، در داستان‌هـای مختلف این مجموعه توصیف شده است. این مجموعه در تمام دنیـا خوانندگان بسیـاری یافتـه و به بیسـت و پنج زبـان مختلـف ترجمه شـده و فیلم‌هـای داستـانی، انیمیشـن، عروسک‌ها و اسبـاب‌بازی‌هایـی بر اسـاس آن در سـراسـر دنیا ساخته شده‌اند.


خرید کتاب ستاره ی دنباله دار در سرزمین مومین
جستجوی کتاب ستاره ی دنباله دار در سرزمین مومین در گودریدز

معرفی کتاب ستاره ی دنباله دار در سرزمین مومین از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ستاره ی دنباله دار در سرزمین مومین


 کتاب و سپس هیچ کس نبود
 کتاب خانه کج
 کتاب مجموعه ایلیاد و اودیسه
 کتاب ارزش های نسبی
 کتاب خلاصه ی لیلی و مجنون
 کتاب آشپزخانه