کتاب ریشه ی چهارگان اصل دلیل کافی

اثر آرتور شوپنهاور از انتشارات مرکز - مترجم: رضا ولی یاری-ادبیات کلاسیک